Thông báo

Năm 2016
Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
0%
đúng hạn
12 Đã tiếp nhận: 1 hồ sơ
Đã giải quyết: 1 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
100% đúng hạn

Thăm dò ý kiến


Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
Kết quả bình chọn

Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc

kết quả
X
CẤP PHÉP LIÊN VẬN
Đã tiếp nhận: 6 Hồ sơ

Xử lý: 3 Hồ sơ
PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Xử lý: 0 Hồ sơ
XE TẬP LÁI
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Xử lý: 0 Hồ sơ
ĐƯỜNG BỘ
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Xử lý: 0 Hồ sơ
ĐƯỜNG THỦY
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Xử lý: 0 Hồ sơ